Zawartość fabularna, schemat fabularny – Henryk Markiewicz

21 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

ZAWARTOŚĆ FABULARNA – segment planu treści utworu narracyjnego, który po scaleniu w odbiorze w głowie czytelnika ma charakter sekwencojlany, tzn. jest pewnym następstwem elementów. Są to wszystkie zdarzenia, tj, czynności, wypadki i procesy przedstawione w utworze.; fabuła sensu stricto – te zdarzenia, poprzez które dokonują się zmiany w sytuacji głównych postaci utworu; jest to też ciąg jakości emotywno-waloryzujących promieniujących z zawartości fabularnej (wzniosłość, sensacyjność, komizm, groteskowość); to też ciąg uogólnień poznawczo-oceniających i postulatywnych, zawartych w refleksyjnych partiach utworu. Są w pełni adekwatnymi całkowitymi korelatami planu treści lub wybranych segmentów (niesekwencjonalne są np. postaci i ich środowisko).

SCHEMAT FABULARNY – odróżniamy go od zawartości fabularnej i fabuły; w odróżnienu od dwóch wcześniej wspomnianych jest tylko konstruktem o charakterze metatekstowym, porządkuje chronologię, streszcza te składniki fabuły, w których dokonują się istotne zmiany sytuacji; można go budować tylko, gdy zna się całość utworu; przeważnie zbudowany ze zdań, które nie występują w tekście utworu; niektóre segmenty planu treści (opisy, refleksje) w ogólnie nie pojawią się w schemacie fabularnym; jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, wzbudza ciągle nowe trudności, m.in.: jakie są kryteria istotności zmiany w sytuacji bohatera? Czy tworzą go tylko jednokrotne zdarzenia o charakterze dynamicznym, czy zmiany powolne, statyczne? I wiele innych. W zależności od odpowiedzi na te pytania różnie wygląda podział motywów fabularnych.

Twoja odpowiedź