Trzy rodzaje symulacji wg Baudillarda. Pojęcie symulakrów

25 października 2012 Opracowania  2 komentarze

Symulacja jest to udawanie, że ma się to, czego się nie ma. Stawia ona pod znakiem zapytania różnicę między światem „prawdziwym” a „fałszywym”, między światem „rzeczywistości” a światem „wyobraźni”. To generowanie przy pomocy modeli. Prowadzi ona do stworzenia hiperrealności.

Są trzy rodzaje symulacji. Imitująca, produkcji, czasów współczesnych. Symulacja imitująca polega na tym, że różnica między przedmiotem wyobrażonym (naśladowanym) a rzeczywistym jest widoczna. Mamy tu do czynienia tylko z jakimś niedokładnym odbiciem tej rzeczywistości, dlatego symulacja jest tylko imitująca (np. w epoce renesansu).

Symulacja produkcji – różnica między przedmiotem gotowym a sposobem wytwarzania (czasy industrialne). Różnica między wytworem a wytwarzaniem.

Symulacja czasów współczesnych – brak różnicy między robotnikiem a produktem (producentem) lub też różnica ta zaciera się. Każdy pojedynczy wytwórca robi coś innego i ma to jakieś cechy indywidualne, a w tej symulacji to się zaciera i te indywidualne różnice przestają być widoczne (np. sprzęty zamiast ludzi – automat biletowy zamiast sprzedawcy w kiosku).

Symulakr to termin filozoficzny, który pojawił się po raz pierwszy w dziele Baudillarda „Symulakry i symulacja”. Nazwa symulakru, a także całego procesu symulacji odnosi się do niejednoznacznego ontologicznie statusu znaków objętych procesem uniezależniania się – z jednej strony nie istnieją materialnie w czasoprzestrzeni, z drugiej nie funkcjonują one jako abstrakcyjne elementy systemu znaczeniowego. Zamiast tego według słów autora symulują one rzeczywiste istnienie, podobnie jak chory symuluje chorobę, tzn. wywołują realne symptomy przynależne zjawiskom rzeczywistym, wchodzą ze światem w interakcję. Pozorne istnienie prowadzi do symulakrów swoistego podwojenia rzeczywistości, a w konsekwencji niemożliwości odgraniczenia zjawisk porządku ontologicznego i znakowego. Stanowi to podstawę dla Baudrillardowskiego pojęcia hiperrzeczywistości.

Wprowadzenie pojęcia symulakru jako kategorii filozoficznej wywarło istotny wpływ na późną refleksję postmodernistyczną, filozofię kultury i socjologię, stając się praktycznym narzędziem analizy zjawisk kultury masowej. Jednak ze względu na specyficzny język, którym operował autor terminu, a także wielość kontekstów i punktów w odniesienia, w których nim operuje, precyzyjne wykreślenie sfery czy zakresu, do którego ogranicza się możliwość jego stosowania. Sam Baudrillard symulakrem określał m.in. figurę, czy raczej recepcję figury Boga, instytucję Disneylandu, zjawisko społecznego funkcjonowania fotografii, a także rozmaite aspekty popkultury.

 Baudrillard pisał o boskiej irreferencji obrazów – symulacja wychodzi od utopii zasady ekwiwalencji, od radykalnej negacji znaku jako wartości.

Są 4 fazy obrazu:

1) jest on odbiciem głębszej rzeczywistości (obraz jest „dobrym” zjawiskiem, przedstawienie należy do kręgu sakramentów),

2) przesłania i wynaturza głębszą rzeczywistość (obraz jest złym zjawiskiem z kręgu czarów),

3) przesłania brak głębszej rzeczywistości (obraz udaje, że jest zjawiskiem, należy do kręgu magii),

4) nie ma związku z jakąkolwiek rzeczywistością, jest swoim własnym simulacrum (obraz należy już nie do kręgu zjawisk, ale symulacji).

Wg Baudrillarda, żyjemy w świetle etnologii lub antyetnologii; etnologia jest wszędzie wokół nas, wśród białych, w świecie do końca poznanym i skatalogowanym. Żyjemy wszyscy we wszechświecie podobnym do oryginału – rzeczy są w nim dublowane przez scenariusz tych rzeczy – dublowanie nie oznacza bliskości ich śmierci.

Badacz pisał także o hiperrealizmie i świecie wyobraźni. Doskonałym modelem wszystkich porządków, symulacji, grą aluzji i fantazmatów jest Disneyland.

2 komentarze Trzy rodzaje symulacji wg Baudillarda. Pojęcie symulakrów

Twoja odpowiedź