Otagowane posty

O interpretacji – Umberto Eco. Intencja dzieła, intencja czytelnika, intencja autora

7 czerwca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

– W procesie interpretacji Eco skupiał się na rozumieniu tekstu.

– Każde dzieło sztuki jest otwarte na nieskończoną serię możliwych interpretacji, każda pozwala odżyć dziełu na nowo.

– Czytelnik (odbiorca) pełni ważną funkcję w tworzeniu sensu tekstu literackiego, który bez odbiorcy pozostałby jedynie w sferze potencjalności.

– Praktyka interpretacji jest równoznaczna z procesem rozumienia tekstu. Poprzedza ją zawsze operacja dekodowania – ujmowania ogólnego sensu wypowiedzi.

– Czytelnik może próbować odkryć intencje autora, ale też może uruchomić inne możliwości interpretacyjne...

Więcej

Dzieło otwarte – Umberto Eco

6 czerwca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

O dziele otwartym:

– Eco zaznacza, że pojęcie „dzieła otwartego” odnosi się tylko do określenia nowej dialektyki stosunków pomiędzy dziełem i interpretatorem. Inne znaczenia zostają pominięte.

– „Otwarcie dzieła”  rozumiane jest jako wieloznaczność przekazu artystycznego. To trwała cecha każdego dzieła w każdym czasie.

– Dziełom „otwartym” ostateczną formę nadaje interpretator w momencie, kiedy spełnia rolę pośrednika.

– Pojęcia „dzieła otwartego” używa się do określenia nowej dialektyki stosunków między dziełem i interpretatorem...

Więcej

Struktura i przeznaczenie tekstu literackiego wg J. Łotmana. Relacja między ideą a strukturą

5 czerwca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

– W koncepcji Łotmana istotną funkcję pełniła kategoria tekstu i sporo miejsca poświecił jego zdefiniowaniu. Wszystko to opisał w książce pt. Struktura tekstu artystycznego.

– Tekst – oznaczał wszelką sekwencję znaków danego systemu, uporządkowaną według reguł tego systemu. Mógł on być realizacją jednego lub wielu systemów semiologicznych.

Precyzował pojęcie tekstu, biorąc pod uwagę trzy właściwości:

Wyrażenie: tekst jest zawsze utrwalony w określonych znakach (np. języka naturalnego) i w tym aspekcie przeciwstawia się wszelkim strukturom pozatekstowym;

W tekście zawsze wraz z elementami systemowymi, będą zawarte elementy pozasystemowe.

Więcej

Trzy poziomy w strukturze opowiadania według R. Barthesa

5 czerwca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Tekst – powierzchnia dzieła literackiego, przedmiot postrzegalny wzrokiem, powiązany z pismem. Zapewnia w dziele trwałość rzeczy napisanej. Ma bronić dzieło przed zapomnieniem, przed działaniem czasu, przed wybiegami słowa.

 Barthes uważa, że trzeba wielu prób, aby ustalić poziomy opowiadania. Poniższe, dają całość tymczasową, w wartości dydaktycznej: pozwalają rozmieścić i zgrupować problemy bez sprzeczności z dokonanymi analizami.

Sam Barthes proponuje trzy poziomy opisu:

– funkcji (w znaczeniu, jakie słowo to ma u Proppa i Bremonda)

– działań (w znaczeniu Greimasa, gdy mówi o postaciach jako o „akantach”)

– narracji (poziom...

Więcej

Powieść XVIII, XIX i XX wieku

23 kwietnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Wiek XVIII rozpoczął ewolucję form powieściowych, dlatego właśnie za początek historii nowożytnej powieści uznajemy wiek XVIII. Nie przypadkiem Gyorgy Lukacs nazwał powieść „epopeją mieszczańską” – akcentując z jednej strony przynależność do tradycji epickiej, z drugiej : związek z klasą mieszczańską. Ta ostatnia cecha wyraża się w dwóch aspektach – pierwszy to społeczny kontekst genezy formy powieściowej. Jej narodziny Ian Watt wiąże ściśle z rozwojem i wzbogaceniem się klasy mieszczańskiej jako grupy potencjalnych czytelników ale i znaczącej siły społecznej, dążącej do stworzenia „własnej” literatury...

Więcej