Otagowane posty

Tworzenie nazwy firmy – analiza językowa

30 października 2014 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Tworzenie nazwy przedsiębiorstwa – na przykładzie nazw przedsiębiorstw z branży „zabezpieczenia i systemy alarmowe”

Dr Maciej Szelewski jest pracownikiem Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego Instytutu Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, w referacje przedstawił najważniejsze tezy swoich badań.

Ergonimy komercyjne czyli nazwy przedsiębiorstw, instytucji nieczęsto są obiektem zainteresowań badaczy. Onomaści skupiają się raczej na badaniach antroponimów, czyli nazw własnych osób, i toponimów, czyli nazw miejscowych...

Więcej

Pismo historia i rodzaje pisma (systemy pisma)

23 października 2014 JezykoznawstwoOpracowania  Brak komentarzy

Rodzaje pism

 • Fonetyczne

– Alfabety,

– Sylabariusze.

 • Niefonetyczne

– Piktograficzne właściwe,

– Ideogramy.

Historia pisma, najważniejsze informacje

 •   pierwsze próby komunikacji w formie graficznej – rysunki naskalne,
 •  mezopotamskie żetony – być może najstarszy przykład odmiany pisma tzw. piktogramów sumeryjskich
 •  wykonane z gliny,
 •  kształty: stożki, kulki, walce, spłaszczone krążki,
 • żetony proste – znalezione w Czogamisz (Iran), pochodzą sprzed ok. 8000 tys. lat temu; uważa się, że służyły do notowania ilości ziarna; przechowywane w glinianych kopertach,
 •  ok. 4000 tys. lat p.n.e...

Więcej

Kognitywizm – najważniejsze informacje

14 czerwca 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Kognitywizm jako przejaw postmodernizmu

Kognitywizm jako odbicie w językoznawstwie paradygmatu postmodernistycznego jest paradygmatem niejednorodnym. Niejednorodność jest definicyjną cechą postmodernizmu. Rzeczywistość jest złożona, więc nie powinna być badana tylko z jednego punktu widzenia, bo to nie przyczynia się do jej zrozumienia, a zrozumienie jest podstawowym zadaniem nauki.

Kognitywizm pozwala na występowanie w językoznawstwie równolegle różnych metod. Nie konstruuje również spójnych modeli teoretycznych.

Podstawowe zadania językoznawstwa dla kognitywistów:

 • Opis metaforyki, która wpływa na sposób widzenia świata; metafory przyczyniają się do p...

Więcej

Cechy języka

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Cechy języka:

 • Istnienie nadawcy i odbiorcy – nadawca nadaje komunikat odbiorcy, który dysponuje tym samym kodem
 • Język konwencjonalnym systemem znaków
 • Foniczność – dźwięki oraz alfabet (wtórna realizacja dźwięku)
 • Dwustopniowość i dwuklasowość – wyróżniamy dwa stopnie: znaki i diakryty oraz dwie klasy: słownik i gramatykę
 • Abstrakcyjność (zdalność) – odnoszenie do pojęć ogólnych, możliwość mówienia o zjawiskach nieobecnych
 • Polisemiczność – możliwość przesunięć w umowie, cecha wskazująca na kreatywność języka, gdyż język może zostać odnoszony do zjawisk nie posiadających własnej nazwy...
Więcej

Języki i dialekty – wprowadzenie

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Różne odmiany jednego języka mówionego nazywane są dialektami, języki lub dialekty używane przez różne grupy etniczne – etnolektami. Kryteria zaklasyfikowania dwóch etnolektów jako odrębnych języków lub dialektów tego samego języka nie są jasno sprecyzowane. Ze względów wyłącznie politycznych, historycznych lub kulturowych uznaje się często jakiś etnolekt za osobny język.

Np. po odzyskaniu przez Mołdawię niepodległości (koniec XX w.) język kategoryzowany wcześniej jako lokalna odmiana języka rumuńskiego uzyskał rangę języka mołdawskiego...

Więcej

Szyk morfemów i wyrazów w różnych językach

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

We wszystkich językach szyk morfemów ma znaczącą rolę. Nie zawsze jednak ma ją szyk wyrazów. Na przykład w języku polskim pary: morfem tematu + morfem „końcówka rzeczownika” mogą poruszać się dość dowolnie w zdaniu, nie można tego jednak powiedzieć o którymś z tych morfemów z osobna.

W większości języków istnieją zdania, które można podzielić na podmiot, orzeczenie i dopełnienie, choć często typowe zdanie nie zawiera ich wszystkich, lub zawiera w formie złączonej, np. informacje o podmiocie mogą być zawarte w końcówce czasownika. Zwykle pewna kolejność tych trzech elementów w zdaniu jest dominująca. Jest sześć możliwości, przy czy...

Więcej

Co to jest język? Definicja pojęcia

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:

 • otwarty zbiór znaków, zbudowanych z fonemów, morfemów, wyrazów, stałych zwrotów i wyrażeń
 • reguły łączenia i tworzenia znaków (fonologia, morfologia, składnia)

 Język służy do przedstawiania przedmiotów, czynności czy abstrakcyjnych pojęć za pomocą znaków. Zbiór znaków w języku jest otwarty i – jakkolwiek można powiedzieć, że pewna liczba znaków jest częścią języka – sam język jest bardziej systemem tworzenia znaków niż systemem znaków...

Więcej

Co to jest językoznawstwo ogólne? Definicja i kierunki

26 kwietnia 2013 Jezykoznawstwo  Brak komentarzy

Językoznawstwo ogólne – nauka o uniwersalnych regułach budowy i struktury języków świata, badająca też funkcje języka. Językoznawstwo ogólne pojawiło się w związku z potrzebą opisów języków obcych. Jest zwykle dzielone na szereg dziedzin, stanowiących mniej lub bardziej niezależne kierunki badawcze. Należą do nich:

 • fonetyka – nauka o dźwiękach (głoskach, fonach) używanych w poszczególnych językach świata
 • fonologia – nauka o fonemach, stanowiących podstawowe wzory dźwięków w danym języku
 • językoznawstwo historyczne – nauka badająca dzieje poszczególnych języków, a także podobieństwa w słownictwie, gramatyce, słowotwórstwie, składni pomiędzy j...
Więcej