Otagowane posty

Powieść XVIII, XIX i XX wieku

23 kwietnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Wiek XVIII rozpoczął ewolucję form powieściowych, dlatego właśnie za początek historii nowożytnej powieści uznajemy wiek XVIII. Nie przypadkiem Gyorgy Lukacs nazwał powieść „epopeją mieszczańską” – akcentując z jednej strony przynależność do tradycji epickiej, z drugiej : związek z klasą mieszczańską. Ta ostatnia cecha wyraża się w dwóch aspektach – pierwszy to społeczny kontekst genezy formy powieściowej. Jej narodziny Ian Watt wiąże ściśle z rozwojem i wzbogaceniem się klasy mieszczańskiej jako grupy potencjalnych czytelników ale i znaczącej siły społecznej, dążącej do stworzenia „własnej” literatury...

Więcej

Zawartość fabularna, schemat fabularny – Henryk Markiewicz

21 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

ZAWARTOŚĆ FABULARNA – segment planu treści utworu narracyjnego, który po scaleniu w odbiorze w głowie czytelnika ma charakter sekwencojlany, tzn. jest pewnym następstwem elementów. Są to wszystkie zdarzenia, tj, czynności, wypadki i procesy przedstawione w utworze.; fabuła sensu stricto – te zdarzenia, poprzez które dokonują się zmiany w sytuacji głównych postaci utworu; jest to też ciąg jakości emotywno-waloryzujących promieniujących z zawartości fabularnej (wzniosłość, sensacyjność, komizm, groteskowość); to też ciąg uogólnień poznawczo-oceniających i postulatywnych, zawartych w refleksyjnych partiach utworu...

Więcej

Motyw, wątek, osnowa, fabuła

21 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Motyw: elementarna dająca się analitycznie wyodrębnić jednostka konstrukcyjna  świata przedstawionego w utworze, jego składnik pierwiastkowy: zdarzenie, przedmiot, sytuacja, przeżycie itp. Motywy podlegają w dziele określonym zasadom kombinacji, wchodząc w związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne; łączą się ze sobą bądź na zasadzie współrzędności, bądź na zasadzie hierchaicznego podporządkowania, tworząc zespoły wyższego rzędu, takie jak postać, wątek, temat. Ze względu na stosunek do odśrodkowych elementów świata przedstawionego rozróżnia się m. spoiste i luźne...

Więcej