Strukturalizm – paradygmat

30 sierpnia 2013 JezykoznawstwoOpracowania  Brak komentarzy

Ogólne zasady paradygmatu strukturalistycznego.

 Strukturalizm – język jest systemem znaków.

Jan Boudouin de Courtenay i Mikołaj Kruszewski – polscy uczeni, prekursatorzy strukturalizmu. Postulowali za rozgraniczeniem za statycznym i dynamicznym patrzeniem na zjawiska językowe oraz oddzieleniem abstrakcyjnego języka od konkretnego mówienia.

Ferdinand de Saussure – twórca paradygmatu strukturalistycznego. Jego dzieło Kurs językoznawstwa ogólnego – wydane przez studentów. Założenia:

  1. Język jest bytem abstrakcyjnym i społecznym. Istnieje w świadomości zbiorowej w postaci sumy języków obecnych w świadomości każdego członka danego społeczeństwa
  2. Język jest bytem w miarę trwałym – zmiany zachodzą w nim wolno, ewolucyjnie.
  3. Język jest systemem znakówla langue.
  4. Realizacją języka jest mówieniela parole. Jest ono konkretne, jednostkowe, momentalne, (czyli przeciwnie niż język).
  5. Rozróżnić należy w języku synchronię i diachronię.
  6. Synchronia – opis aktualnej sytuacji w języku.
  7. Diachronia – opis rozwoju sytuacji w danym języku na przestrzeni lat.
  8. Znak językowy – elementy formalne mające znaczenie. Składa się z dwóch stron: znaczącej (forma) i oznaczanej (treść).
  9. Między znakami w systemie zachodzą dwa rodzaje związków: syntagmatyczne i paradygmatyczne.
  10. Paradygmat w systemie językowym – relacje formalne między elementami mogącymi realizować określoną pozycje w związku syntagmatycznym.

Twoja odpowiedź