Opis związkowy, scalony, rozproszony, bezpośredni i zmediatyzowany

21 lutego 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Opis: obok opowiadania drugi element narracji, w liryce jeden z komponentów monologu lirycznego. W przeciwieństwie do opowiadania o. przedstawia pozazdarzeniowe składniki świata przedstawionego, tła, na którym przebiegają wydarzenia, wygląd postaci itd. Jest w zasadzie ujęciem pozaczasowym, ukazuje składniki i właściwości danego przedmiotu w ich statyczności i usytuowaniu przestrzennym. Może się wyraźnie wyodrębniać, wchodzić w związek z opowiadaniem. Opis może konstruować obiektywnie wszechwiedzący narrator, albo może być tworzony z punktu widzenia jednego z bohaterów tekstu. Często opis wnosi wartości symboliczne, nie tylko pokazując jaki jest świat.

W odniesieniu tylko do pojęcia ‘przestrzeń w lit.’: wypowiedź językowa komunikująca o tworach przestrzennych.

Na opis składają się elementy takie jak: identyfikacja przedmiotu bądź większego układu przestrzennego; wyliczenie części składowych przedmiou bądź więk. ukł. przestrz.; określenie związków przestrzennych między tymi składnikami; właściwości przedmiotów lub ich części; stan fizyczny przedmiotów; informacje niedostępne bezpośredniej obserwacji; ocena przedmiotu – praktyczna lub estetyczna; interpretacja przedmiotu;

Opis zawiązkowy: pojedyncza, krótka informacja o przestrzeni, kiedy indziej kilka takich mniejszych lub większych informacji na dany temat rozrzuconych w różnych miejscach tekstu zdarzeniowo-dialogowego.

Opis scalony: informacje rozbudowane, podane w sposób ciągły.

Opis rozproszony: samodzielne zdanie opisowe, które stanowi jakby innorodne wtrącenie w kontekst modalny opowiadania. Prościej – elementy opisu rozproszone po wiekszej całości tekstu utworu, nie sąsiadujące ze sobą bezpośrednio.

Opis bezpośredni, a zmediatyzowany: bezpośredni pochodzi od narratora; zmediatyzowany mamy wtedy, gdy oprócz narratora, o jakiejś przestrzeni lub miejscu, osobie czy rzeczy, orzekają bohaterowie lub inni narratorzy.  Np. w Lalce o wyglądzie Wokulskiego mówi narrator główny, ale inaczej nieco widzi go Rzecki (bohater, a zarazem drugi narrator w powieści), inaczej Izabela, książę, baronowa Krzeszowska, itd. Częściej zmediatyzowany jest uzupełnieniem, a nie zaprzeczniem bezpośredniego.

Tagi:  

Twoja odpowiedź