Odmiany transtekstualności wg G. Genette’a

29 października 2012 Opracowania  Brak komentarzy

Genett stara się opisać relacje jakie zachodzą między tekstami

Kategoria naczelna: TRANSTEKSTUALNOŚĆ -> 5 typuów relacji transtekstualnych:

1. INTERTEKSTUALNOŚĆ (rozumiana bardzo wąsko)

– rzeczywiste występowanie tekstu w tekście

– w postaci cytatu, plagiatu, aluzji,

2. PARATEKSTUALNOŚĆ

– wszelkie komentarze do utworu zawarte w nim samym,

– wszystko to, co jest pisane piórem autora i tworzy otokę (zmienną) tekstu

– przedmowy, przysłowia, tytuły, epigrafy,

– tytuł, podtytuł, śródtytuł

– przedmowy, posłowia, wstępy, uwagi od wydawcy

– noty na marginesie, u dołu strony, na końcu

– epigrafy, ilustracje, wkładki reklamowe

3. METATEKSTUALNOŚĆ

– w jednym tekście pojawiają się komentarze dotyczące tekstu innego

– relacja krytyczna,

– komentarz, w którym niekoniecznie cytuje tekst, a w skrajnych wypadkach nawet go nie nazywa,

4. HIPERTEKSTUALNOŚĆ

– pojawia się, kiedy następuje relacja jednocząca tekst B (hipertekst) z wcześniejszym tekstem A (hipotekst),

– tekst B nie wypowiada się na temat tekstu A, ale jako taki nie mógłby zaistnieć bez niego,

 

5. ARCHITEKSTUALNOŚĆ

– tekst odsyła zawsze do ogólnych reguł, według których został zbudowany, co czasem bywa w sposób pratekstowy (komentarz) zaznaczony, czasem zaś przemilczane,

– typ najbardziej abstrakcyjny i implicytny

– relacja całkowicie niema

– artykułowana zaledwie wzmianką paratekstualną natury taksonomicznej (tytułową): Poezje, Eseje, ‘Powieść o Róży’, lub podtytułową,

– sam tekst nie musi znać (sygnalizować) właściwej mu przynależności gatunkowej,

– określenie statusu gatunkowego dzieła należy do czytelnika, krytyka etc., którzy mogą zakwestionować status przypisywany mu przez paratekst,

WNIOSKI/OCENA

– typeologia Genette’a budzi wątpliwości, wydaje się przeciążona i nierozłączna

– przeciążona, ponieważ paratekstualność cięzko traktować jako typ relacji między tekstami, paratekstualność wprowadza tylko wskaźniki informujące o charakterze utworu,

– powinno usunąć paratekstualność,

– w nierozłączności chodzi o nieuzasadnione rozróżnienie intertekstualności i hipertekstualności- w obydwu przypadkach dochodzi do rozpoznania bądź nierozpoznania odwołań,

– rozdzielając na dwie części, w których po jednej stronie są cytaty i aluzje (materialny dowody), a po drugiej stronie odwołania mniemające materialnego przykładu, jest to nieuzasadnione,

– powinno się hipertekstualność i intertekstualność lączyć razem, powinna to być wewnętrznie zróżnicowana jedna klasa, w której jest więcej czynnik wspólnych niż różnicujących,

– tak z 5 punktów zostają 3, które ze sobą współgrają – intertekstualność, metatekstualność io architekstualność

– intertekstualność cechuje literaturę, metatekstualność w niej się pojawia, architekstualność stanowi właściwość wszelkiego utworu literackiego

Twoja odpowiedź