O interpretacji – Umberto Eco. Intencja dzieła, intencja czytelnika, intencja autora

7 czerwca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

– W procesie interpretacji Eco skupiał się na rozumieniu tekstu.

– Każde dzieło sztuki jest otwarte na nieskończoną serię możliwych interpretacji, każda pozwala odżyć dziełu na nowo.

– Czytelnik (odbiorca) pełni ważną funkcję w tworzeniu sensu tekstu literackiego, który bez odbiorcy pozostałby jedynie w sferze potencjalności.

– Praktyka interpretacji jest równoznaczna z procesem rozumienia tekstu. Poprzedza ją zawsze operacja dekodowania – ujmowania ogólnego sensu wypowiedzi.

– Czytelnik może próbować odkryć intencje autora, ale też może uruchomić inne możliwości interpretacyjne. Jednak nigdy nie powinien odchodzić zbyt daleko od zamysłu autora.

– Każdy autor zakłada model hipotetycznego (modelowego) czytelnika, którego zadaniem jest ścisłe współdziałanie z nim podczas interpretacji.

– Związek między intencją dzieła, a intencją czytelnika: Pierwsza nadana jest czytelnikowi niezależnie od autora w momencie, gdy tekst rozpoczyna swój byt w obiegu komunikacyjnym. Druga – intencja czytelnika – odnosi się do wkładu w interpretację dzieła, jednak nie rozumianego jako swobodna twórczość w kreowaniu znaczeń w literaturze, ale jako kompetencji czytelniczej – umiejętności dekodowania kodów i konwencji, które legły u podstaw dzieła.

– Aby akt interpretacji osiągnął pełnię trzeba dodać trzeci rodzaj intencji – intencję autorską. Nie jest to absolutna władza nad tekstem.

– Głównym zadaniem dzieła literackiego jest wytworzenie modelowego czytelnika.

– Modelowy czytelnik podzielony jest na czytelnika naiwnego, który stara się zrozumieć znaczenie tekstu, ale nie zawsze mu się to udaje i czytelnika krytycznego, który powinien zrozumieć mechanizm znaczenia tekstu i nie dać się złapać w syntaktyczno-semantyczne pułapki zastawione przez autora.

– Istnieje także superczytelnik, który posiada absolutną kompetencję i żadnen tekst nie kryje przed nim tajemnic. Pozostaje on jednak w sferze idealności.

Twoja odpowiedź