Funkcje schematów znaczeniowych wg H. Markiewicza

21 czerwca 2012 Opracowania  Brak komentarzy

  1. Funkcje zasadnicze:

a)      Przedstawiająca – przekazuje informacje o cechach, stanach, czynnościach przedmiotów zewnętrznych wobec podmiotu wypowiedzi i o samym podmiocie (wtedy to funkcja autoprezentacyjna).

b)      Wolicjonalna – przekazuje postulaty i życzenia podmiotu wypowiedzi; Jej odmianę można potraktować jako funkcję pytającą.

2.      Funkcje uboczne:

a)      Kontaktywna – nawiązuje i podtrzymuje kontakt podmiotu z odbiorcą wypowiedzi,

b)      Metajęzykowa – objaśnia znaczenie składników wypowiedzi.

3.      Funkcje towarzyszące:

a)      Emotywna – wyraża podstawę uczuciową podmiotu wobec zawartości wypowiedzi przy pomocy wyrazów wykrzyknikowych, synonimiki i metaforyki emocjonalnej, obranej wysokości stylistycznej, środków składniowych i prozodyjnych; pośrednio też przez czynniki oznakowane.

b)      Wyróżniająca – ujawnia przez styl wypowiedzi, zazwyczaj w niezamierzony sposób, stałe osobowości podmiotu, np. wiek, płeć, pochodzenie terytorialne, wykształcenie itd.

c)      Autoteliczna (poetycka) – zwraca uwagę na jakość i układ znaków językowych zwykle przez ich niezwykłość / uporządkowanie naddane.

Twoja odpowiedź