Dwuwymiarowa budowa dzieła literackiego wg R. Ingardena.

23 kwietnia 2012 Opracowania  Brak komentarzy

W skrócie:

Według Ingardena każde dzieło literackie składa się z 4 warstw:

1. Brzmień słownych i tworów brzmieniowych wyższego rzędu

2. Jednostek znaczeniowych

3 Uschematyzowanych wyglądów, dzięki którym pojawiają się przedmioty przedstawione

4 Przedmiotów przedstawionych, wyznaczonych przez sensy zdań.

Warstwowość dzieła literackiego dopełniona jest przez jego fazowość, czyli następstwo treści. Te dwa wymiary tworzą dzieło literackie.

Ingarden ujmuje dzieło sztuki na gruncie fenomenologii. Postrzega je jako przedmiot czysto intencjonalny, istniejący dzięki aktom wytwórczym autora oraz percepcji czytelnika. Istotą dzieła jest dwuwymiarowość, tj. budowa wielowarstwowa (współwystępowanie warstw – różnorodnych składników) oraz fazowy charakter (następstwo faz – części dzieła po sobie). Wymiary te są do siebie przynależne. W artykule „Stepy akermańskie” są przykładem dzieła sztuki literackiej, na którym chce pokazać zasadniczy rys jego budowy.

Ingarden twierdzi, że dzieło literackie jest tworem zbudowanym z kilku różnorodnych warstw:

1. Warstwy brzmień słownych i budujących się na nich językowych tworów brzmieniowych wyższego rzędu – w szczególności brzmienie słowa.

2. Warstwę jednostek lub części znaczeniowych różnego rzędu – znaczenie słowa.

3. Warstwę wygładów uschematyzowanych i ciągów lub szeregów wglądowych – to, o czym w dziele mowa, przedmiot przedstawiony w dziele.

4. Warstwę przedmiotów przedstawionych w dziele i ich losów – pewien wygląd, w którym przejawia się w sposób naoczny odpowiedni przedmiot przedstawiony.

Konstrukcja wielowarstwowa nie wyczerpuje w sposób pełny istoty dzieła literackiego. Dopiero dostrzeżenie innego momentu strukturalnego, jakim jest fazowy charakter dzieła wraz z wielowarstwowością. Stanowi on podstawę dwuwymiarowej rozpiętości dzieła literackiego. Fazowy układ, w równym stopniu jak budowa warstwowa, decyduje o konstrukcji przedmiotów przedstawionych. Z ich pełną postacią można mieć do czynienia po zakończeniu lektury utworu.

Czterowarstwowość jest minimum, które musi występować w dziele, żeby było ono dziełem sztuki literackiej. Zdarza się, że ilość warstw pomnaża się: zachodzi to wszędzie tam, gdzie w tekście utworu przytacza się słowa wypowiedziane przez osobę przedstawioną w dziele.

Twoja odpowiedź