Analogiści i anomaliści – koncepcje językowe starożytnej Grecji

27 sierpnia 2013 JezykoznawstwoOpracowania  Brak komentarzy

W drugim okresie rozwoju językoznawstwa greckiego, w III i II w. p. n. e. , zagadnieniami języka interesowali się głównie filologowie z Aleksandrii, którzy zetknęli się z nimi przy wydawaniu tekstów klasyków greckich, oraz filozofowie szkoły stoickiej na Rados, w Atenach i Pergamon, którzy badali język w ramach swej szeroko pojętej logiki. Wytworzyły się dwa obozy i zarazem dwie koncepcje języka:

1. Analogistów (proporcjonalność) – do których należeli filologowie aleksandryjscy. Byli oni zdania, że w języku panuje prawidłowa regularność, wynikająca z zupełnej zgodności miedzy kategoriami logicznymi i gramatycznymi. Analogiści pojmowali język jako system stosunków proporcjonalnych, co stanowi zarodek nowoczesnej koncepcji systemu języka. Twierdzili też, że pewnym kategoriom pojęciowym odpowiadają zawsze te same końcówki wyrazów. Ze względu na istnienie wyjątków, określili oni klasy wyrazów, w których dane końcówki są wykładnikami danych kategorii. Idąc tą drogą doszli do ustalenia typów odmian imion i czasowników oraz do określenia wyrazów, które według każdego z tych typów się odmieniają. Tak zmodyfikowana teza analogistów zyskała powszechne uznanie.

2. Anomaliści (nierówność) – do których należeli stoicy. Uważali oni że w języku włada dowolność, a kategorie gramatyczne w wielu wypadkach odbiegają od logicznych. Zasłużyli się głównie krytyką zbyt uproszczonej koncepcji systemu znaków proporcjonalnych języka, wysuwanej przez analogistów. Wskazywali na istnienie różnych wyjątków jako zaprzeczenia twierdzenia, że pewnym kategoriom pojęciowym odpowiadają zawsze te same końcówki wyrazów.

Twoja odpowiedź